top of page

Akademski bonton
(Ekonomski fakultet u Osijeku, 2022.)

Sažetak

Akademski život razvija se usporedno s razvojem znanosti, tehnologije i društva te uvodi nova očekivanja i pravila u već postojeće – pisane i nepisane običaje. Akademski bonton, doslovnoga prijevoda – akademsko lijepo ponašanje, promatran je u širem značenju i primjenjiv je na sva znanstvena područja, premda se u ovoj knjizi ponajprije odnosi na društvene i humanističke znanosti. Posebna poglavlja posvećena su istaknutim vidovima akademskog djelovanja: izražavanje, zaključivanje (Klasični model i Skandinavski model), ponašanje, čestitost, svečanosti te diplomacija. U poglavlju Akademsko zaključivanje predstavljen je andizetski modelmeandriranih pregleda za učinkovitu suradnju mentora i studenata. Prilozi su podlogom za primjenu istraženih i predloženih postavki akademskog djelovanja, istraživanja i zaključivanja.

 

Ključne riječi: akademska suradnja; ekonomsko istraživanje; ekonomsko obrazovanje; (ne)pisane norme; znanstvena i stručna istraživanja

Abstract

 

Academic life develops parallel to the development of science, technology and society, and introduces new expectations and rules into already existing ones - written and unwritten customs. *Academic etiquette*, or literally translated as good academic manners, is viewed in a broader sense and it is applicable to all scientific fields, although in this book it primarily refers to social sciences and humanities. Special chapters are devoted to prominent aspects of academic activity: expression, reasoning (the Classical model and the Scandinavian model), behaviour, honesty, ceremonies and diplomacy. Chapter *Academic Reasoning* presents the *Andizet model* of meandering reviews for effective cooperation between mentors and students. *Appendices* are the basis for the application of the studied and proposed academic activity settings, research and reasoning. 

 

Key words: academic cooperation; economic research; economic education; (un)written standards; scientific and professional research

bottom of page